031-3186280/-81 | info@fordonsprovarna.se

ADR-besiktning

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utfärdar föreskrifter om inrikes väg- och terrängtransporter av farligt gods. I dessa föreskrifter föreskrivs att även fordon för enbart inrikesväg- och terrängtransport av farligt gods ska uppfylla kraven i ADR. För att få utföra ADR första och återkommande krävs att företaget är ackrediterat av Swedac. ADR-återkommande skall göras varje år.